ВУИ "Ангел Узунов"
Възпитателно училище - интернат в град Ракитово

Настаняване

Настаняването става с решение на съда. Разпределянето на малоленти и непълнолетни в  училището  се определя от МОН .

За настаняването и разпределянето на учениците в училището към МОН се формира комисия в състав: педагог, психолог, лекар, юрист, експерт от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Комисията се назначава със заповед на министъра на образованието и науката.